DOANH THU , LỢI NHUẬN QUÝ 3 VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Công ty Cổ Phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD ( Mã HCD - HOSE ) xin công bố kết quả hoạt động SXKD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016 như sau: Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế Quý 3 lần lượt là 161,2 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, doanh thu của công ty đạt 447,25 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,57 tỷ đồng (tương đương mức eps đạt 1.218 đồng cho 9 tháng đầu năm 2016)

Kết quả hoạt động sxkd Quý 3 và 9 tháng năm 2015 : Doanh thu là 83,67 tỷ và Lợi nhuận sau thuế đạt 1,8 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu 282,7 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,86 tỷ.

Với kết quả hoạt động sxkd trên thì Quý 3 năm 2016: Doanh thu tăng 92.6% và Lợi nhuận tăng 216.6%. So sánh cùng kỳ 9 tháng thì : Doanh thu tăng 58.2% và Lợi nhuận sau thuế tăng 182.7%.

Theo kết quả đã đạt được thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế gia tăng mạnh so với cùng kỳ. Khối lượng đơn đặt hàng các sản phẩm hạt nhựa tiếp tục ở mức cao nhờ vào nhu cầu gia tăng từ các phía đối tác sản xuất, đóng góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Với kết quả 9 tháng đầu năm đã đạt được và theo thông tin từ Ban giám đốc : kế hoạch kinh doanh năm 2016 sẽ hoàn thành và khả năng vượt kế hoạch là rất lớn.
Chia sẻ bài viết: 

Tags: